Hasznos információk

Hitelező fogalma

CISSP questions & answers Unlike todays IT certification, CISSP questions & answers we really want to learn something through IT certification, and then change our destiny with our own real talent.And, of CISSP questions & answers course, IT certification certification 300-070 exam only, wont 300-070 exam really grasp the fate of a person, 300-070 exam but IT really 300-070 exam become part of people to change the fate of the turning point: when we talk about this 200-105 exam pdf matter at the time 200-105 exam pdf of reunion, still CISSP questions & answers lamentation unceasingly.The first person to eat crabs, xiaodong was the first person in the dorm to CISSP questions & answers participate in IT certification, and he 300-070 exam successfully changed his fate with his 200-105 exam pdf practical actions.He became the 200-105 exam pdf first “crab eater” in the dorm.Xiaodong CISSP questions & answers didnt do 300-070 exam well in 200-105 exam pdf school, but CISSP questions & answers he loved computers so much that he saved up for a PC in high school.When I CISSP questions & answers was 200-105 exam pdf 300-070 exam in college, 300-070 exam our department of automation was CISSP questions & answers reforming its curriculum, adding advanced courses in the computer 200-105 exam pdf and communications departments to the original curriculum.Xiaodong didnt do well in “pure automation” engineering courses, but he was happy to work hard on computer courses.

In order to save money for the exam, xiaodong even eats only two meals a day. He eats only pickled cabbage and chili 200-105 exam pdf sauce.We a dormitory classmate, everybodys relation is very good, see 200-105 exam pdf 200-105 exam pdf CISSP questions & answers 300-070 exam CISSP questions & answers him so hard 200-105 exam pdf all CISSP questions & answers very much 300-070 exam to love him.A few well-intentioned classmates would pull CISSP questions & answers him out every now and then to have a midnight snack and a toothache, but he 300-070 exam held the book and CISSP questions & answers said nothing. Maybe he is afraid of owing us the favor.With hard work, xiaodong got a good 300-070 exam return. 200-105 exam pdf The Oracle assessment that xiaodong participated in was 300-070 exam the third one in mainland China, and only three people passed 200-105 exam pdf CISSP questions & answers it. Xiaodong was one of them.Half a year later, 200-105 exam pdf a high-tech company in silicon valley hired him. He quietly dropped out of school and got a visa.The news that xiaodong went abroad shocked the 300-070 exam whole department, and Oracle certification suddenly became popular.Shortly thereafter, under the CISSP questions & answers guidance of xiaodong, 200-105 exam pdf his 300-070 exam girlfriend in the department of electrical 300-070 exam equipment also passed the fourth assessment held 200-105 exam pdf by Oracle in mainland China and went to the United States in the same way.

Hitelező a Csődeljárásban az,

 • akinek az adóssal szemben jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton (végrehajtható okiraton) alapuló,
 • vagy az adós által nem vitatott, vagy elismert, lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van, továbbá
 • akinek a csődeljárás kezdő időpontjában még le nem járt, de az adós által elismert pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van.
 • Hitelező a felszámolási eljárásban

Hitelező a felszámolás kezdő időpontjáig

 • az, akinek az adóssal szemben jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton (végrehajtható okiraton) alapuló, vagy
 • az adós által nem vitatott, vagy elismert, lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van.
 • A felszámolás kezdő időpontja után hitelező mindenki, akinek az adóssal szemben pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van, és azt a felszámoló nyilvántartásba vette.

A Cstv. hatálya

 • Az 1991. évi XLIX tv. 2. § (1) bekezdése alapján: “E törvény hatálya a gazdálkodó szervezetekre és ezek hitelezőire terjed ki.”

Mi a csődeljárás?

 • A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós – a csődegyezség megkötése érdekében – fizetési haladékot kezdeményez, illetve csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.

Mi a felszámolási eljárás?

 • A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők az 1991. évi XLIX. törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek.

Mi a hitelezői választmány feladata, jogköre?

 • A hitelezők vagy csoportjaik érdekeik képviseletére hitelezői választmányt alakíthatnak. A választmány az azt létrehozó hitelezőket képviseli a bíróság előtt, illetve a vagyonfelügyelővel, a felszámolóval és a végelszámolóval való kapcsolat során.
 • A választmány jogosultságait, képviseletét és működési rendjét a hitelezők egymás között megállapodásban rögzítik. Minden gazdálkodó szervezetnél csak egy választmány működhet.

Ki jogosult a csődeljárás, és ki a felszámolási eljárás megindítására?

 • A gazdálkodó szervezet vezetője az alapítói jogokat gyakorló legfőbb szerv egyetértésével a bírósághoz csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújthat be.
 • A felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége esetén
 • az adós, a hitelező vagy a végelszámoló kérelmére, vagy
 • a cégbíróság értesítése alapján (pl. ha a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánította, vagy a hivatalból törlési eljárás során a cég felszámolási eljárását kezdeményezte) folytatható le.

Mi a kezdő időpontja a csőd- és a felszámolási eljárásnak eljárásnak?

 • A csőd és a felszámolás kezdő időpontja az elrendelő jogerős végzés közzétételének napja.

Mit jelent a moratórium és milyen joghatásai vannak?

 • A végzés közzétételétől számított 120 napig az adóst fizetési haladék (moratórium) illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában.
 • A fizetési haladék tartama alatt a pénzfizetési kötelezettség nem teljesítéséhez vagy késedelmes teljesítéséhez fűződő jogkövetkezmények nem állnak be.
 • A fizetési haladék tartama alatt az adóssal szemben a pénzkövetelések végrehajtása szünetel.
 • A fizetési haladék tartama alatt az adós – a privilegizált követelések kivételével – a csődeljárás kezdő időpontjában fennálló követeléseken alapuló kifizetéseket nem teljesítheti.

Miért kényszeregyezség a csődegyezség?

 • A megkötött csődegyezség azokra az egyezségkötésre jogosult hitelezőkre is kiterjed, akik az egyezséghez nem járultak hozzá, vagy szabályszerű értesítésük ellenére az egyezség megkötésében nem vettek részt. Az egyezség e hitelezőkre vonatkozóan nem állapíthat meg kedvezőtlenebb feltételeket, mint amelyeket az egyezséghez hozzájáruló hitelezőkre megállapított.

Milyen formában kell a csődegyezséget megkötni, és mire kell annak minimum kiterjednie?

 • Az egyezséget írásba kell foglalni. A megállapodásnak tartalmaznia kell különösen
 • a hitelezők által elfogadott programot (kibontakozási program),
 • a végrehajtás és ellenőrzés módját,
 • a teljesítési határidők esetleges módosítását, a hitelezők követeléseinek elengedését vagy átvállalását,
 • mindazt, amit az adós és a hitelezők az adós fizetőképességének helyreállítása vagy megőrzése érdekében szükségesnek tartanak.

Mit kell tartalmaznia a felszámolási eljárás megindítása iránti hitelezői kérelemnek?

 • A kérelemben meg kell nevezni
 • az adós tartozásának jogcímét,
 • a lejárat (esedékesség) időpontját és
 • annak rövid ismertetését, hogy az adóst miért tartja fizetésképtelennek.
 • A kérelemben foglaltak bizonyítására a szükséges iratokat – beleértve az adós írásbeli felszólításának igazolását is – csatolni kell.

Milyen esetekben állapítja meg a bíróság az adós fizetésképtelenségét?

 • A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha
 • a korábban nem vitatott vagy elismert tartozását az esedékességet követő – a felszámolási eljárás kezdeményezésére vonatkozó figyelmeztetést is tartalmazó – fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül indokolásával alátámasztott írásbeli nyilatkozattal nem vitatta és nem egyenlítette ki, vagy
 • a jogerős bírósági határozatban megállapított teljesítési határidőn belül tartozását nem egyenlítette ki, vagy
 • a vele szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy
 • a fizetési kötelezettségét a csődeljárásban kötött egyezség ellenére nem teljesítette.

Mi a jogi sorsa a felszámolás közzétételétől számított 40 napon túl bejelentett követeléseknek?

 • Az adóssal szemben fennálló olyan követeléseket, amelyeket a felszámolás közzétételétől számított 40 napon túl, de 180 belül jelentettek be, a felszámoló nyilvántartásba veszi, és kielégíti, ha a felszámolás költségeinek, valamint a negyven napon belül bejelentett és rangsorolt tartozások kiegyenlítése után van rá vagyoni fedezet. Több késedelmesen bejelentkező hitelező között a kielégítési sorrend általános szabályai az irányadók.
 • A 180 napos határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Mikor van helye egyezségnek a felszámolási eljárás során? Kik nem vehetnek részt az egyezség megkötésében?

 • A felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 40 nap eltelte után, a felszámolási zárómérleg benyújtásáig a hitelezők és az adós között bármikor helye van egyezségnek.
 • Az egyezség megkötésében a felszámolási költségek, valamint a gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, bányászati kereset kiegészítés, mezőgazdasági szövetkezet tagja részére adott, őt élete végéig megillető pénzbeli juttatás jogosultjai nem vehetnek részt (“a” és “c” kategória).

Ki előtt folyik az egyezségi tárgyalás a felszámolási eljárás során?

 • A bíróság előtt, aki az adós kérelmére, a kérelem beérkezését követően 60 napon belül egyezségi tárgyalást tart, melyre az adóst, a felszámolót és az egyezség megkötésére jogosult hitelezőket idézi a fizetőképesség helyreállítására alkalmas program és az egyezségi javaslat, valamint a hitelezők felsorolásának kézbesítésével.

Ki nem jelölhető ki felszámolónak?

 • Nem jelölhető ki felszámolónak az a gazdasági társaság,
 • amely az adós tulajdonosa vagy hitelezője,
 • amelynek tulajdonosa az adósnak is tulajdonosa vagy hitelezője,
 • amelynek vezető tisztségviselője vagy annak közeli hozzátartozója többségi befolyással rendelkezik az adós szervezetben vagy összeférhetetlen tevékenységet folytató más szervezetben.
 • E szabályokat a felszámolóbiztosra is megfelelően alkalmazni kell. Felszámolóként kizárólag a FNJ által nyilvántartott felszámolószervezetek jelölhetőek ki.

Mikor kerülhet sor egyszerűsített felszámolásra?

 • Ha a vagyon a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a nyilvántartások, illetve a könyvvezetés hiányai miatt az eljárás technikailag lebonyolíthatatlan, a bíróság a felszámoló kérelmére és írásbeli előkészítése alapján – a kérelem beérkezését követő 15 napon belül – végzésben elrendeli az adós vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek a hitelezők közötti felosztását, valamint az adós megszüntetését.